Poliklinik Cahaya (Putrajaya)
No.9, Jalan P8G1,
Presinct 8,
62250 Putrajaya
Tel +603 8893 6166, 6066

Operating Hours:
8 AM – 10 PM daily